Пошукголовна сторінка

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань цивільного захисту населення

Приазовської районної державної адміністрації

 

         1. Відділ з питань цивільного захисту населення Приазовської райдержадміністрації (далі - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація) та входить до її складу.

2. Відділ підпорядкований голові та відповідному заступнику голови  райдержадміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (далі — Департамент з питань цивільного захисту населення).

Відділ є органом управління та забезпечення виконання завдань Приазовської районної ланки Запорізької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі — районна ланка територіальної підсистеми цивільного захисту).

         3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МНС, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрації, наказами Департаменту з питань цивільного захисту населення, а також цим Положенням.

 

         4. Вид структурного підрозділу (управління, відділ, сектор, інший структурний підрозділ, передбачений законом) та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою райдержадміністрації.

 

         5. Основними завданнями відділу є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення району;

забезпечення цивільного захисту населення на території району;

забезпечення виконання завдань районною ланкою територіальної підсистеми цивільного захисту та створеними службами цивільного захисту району.

 

         6. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

         1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у сфері цивільного захисту та межах визначених законодавством повноважень;

4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Приазовського району;

5) забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;

6) організовує проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

7) організовує проведення евакуації та прийому евакуйованого населення, майна у безпечні райони, їх розміщення, вжиття необхідних заходів для надання медичної допомоги та життєзабезпечення населення;

8) здійснює організаційне, інформаційне та методичне забезпечення роботи районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

9) вживає заходів щодо створення і  використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

10) організовує виконання вимог законодавства щодо обліку фонду захисних споруд цивільного захисту району;

11) забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення на території району;

12) подає голові райдержадміністрації та до Департаменту з питань цивільного захисту населення:

пропозиції до проектів районних, державних і обласних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в межах своїх повноважень;

пропозиції щодо створення спеціалізованих служб цивільного захисту району,  забезпечує їх діяльність та здійснює контроль за готовністю до дій за призначенням;

проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань цивільного захисту населення і територій;

пропозиції щодо включення до проекту районного та обласного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв’язку та оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків в межах своїх повноважень;

проекти районних планів заходів із питань цивільного захисту населення і територій на мирний час та особливий період;

пропозиції щодо створення та складу спеціальної комісії з ліквідації надзвичайної ситуації, бере участь у її роботі;

13) здійснює в межах своїх повноважень збір, накопичення, оброблення, аналіз і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки в районі;

14) координує діяльність органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

15) координує діяльність органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, об'єктів господарської діяльності всіх форм власності щодо планування заходів цивільного захисту;

16) бере участь:

у підготовці для подання голові райдержадміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду районного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

в організації та проведенні підготовки органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період;

у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності району;

у наданні пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері цивільного захисту;

у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії Приазовської районної ради;

у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

17) разом із службою цивільного захисту Приазовського району РС ДСНС України у Запорізькій області та Державною інспекцією техногенної безпеки у Запорізькій області:

проводить перевірки готовності органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;

перевіряє готовність до реагування на надзвичайні ситуації комунальних аварійно-рятувальних служб.

18) здійснює контроль за утриманням на балансі та використанням матеріально-технічних ресурсів районного матеріального резерву, призначених для здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню і здійснює планування їх фінансового забезпечення;

 

19) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням;

20) організовує роботу районної евакуаційної комісії;

21) забезпечує отримання та доведення до райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності;

22) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

23) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

24) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

25) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

26) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

27) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

28) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

29) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

30) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту населення, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідних територіях;

31) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

32) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

33) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

34) забезпечує захист персональних даних;

35) здійснює інші передбачені законом повноваження, що випливають із покладених на нього завдань та визначені керівництвом райдержадміністрації.

 

         7. Відділ має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у сфері цивільного захисту населення;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 

         8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

         9. Відділ очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з директором Департаменту з питань цивільного захисту населення та першим заступником голови Запорізької облдержадміністрації.

 

         10. Начальник Відділу:

1) здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про Відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Приазовському районному управлінні юстиції Запорізької області;

12) інформує правоохоронні органи про виявлені на об’єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

13) бере участь у розгляді райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних з діяльністю органів управління і сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту;

14) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

15) подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

         11. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або директором Департаменту з питань цивільного захисту населення.

 

         12. Відділ  утримується за рахунок коштів державного бюджету.

         Гранична чисельність,  фонд  оплати праці працівників відділу та видатки на утримання відділу затверджуються  головою  райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

         Кошторис доходів   і   видатків  та  штатний  розпис  відділу затверджуються  головою  райдержадміністрації  у  межах  граничної чисельності та фонду оплати праці працівників. Бухгалтерський облік здійснюється головним бухгалтером апарату райдержадміністрації.

         Матеріально-технічне забезпечення відділу (службовими і складськими приміщеннями, службовим автотранспортом та іншими матеріально-технічними засобами) здійснює райдержадміністрація.

         Майно відділу після ліквідації передається іншій неприбутковій організації.

 

         13. Відділ є юридичною особою, може мати рахунки в установах банків та  Державного казначейства, має печатку із зображенням  Державного  Герба України і своїм найменуванням.

 

 

 

Рада оборони Приазовського району

НАБОР НА ВОИНСКУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ!

Абетка безпеки

Абетка безпеки

Соціальні роліки "Дитина-нагорода за любов" та "Справжні чоловіки"

Абетка безпеки

priazrda_files/bg.jpg

Декларація заява_Зразок

Для довідок 2-33-12

ДІЮЧИ РЕЧОВИНИ ЛІКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Оголошення

Інвестиційний портал Запорізької області

Інвестиційний портал Запорізької області

Докладніше

До уваги!

У вівторок , 27 березня, в облдержадміністрації відбудеться пряма «гаряча» телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме голова обласної державної адміністрації Бриль Костянтин Іванович. Звертатися з 13.00 до 14.00 за телефоном 0-800-503-508. Дзвінки безкоштовні

Докладніше

Графік проведення «Прямої телефонної лінії» у Межрегіональному управлінні Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Докладніше

Відділом агропромислового розвитку Приазовської районної державної адміністрації оголошений конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста (агронома) відділу агропромислового розвитку Приазовської районної державної адміністрації.

Кінцевий термін прийняття документів – 08 червня 2017 року. УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста відділу агропромислового розвитку Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області

Докладніше

Увага!Пряма лінія!

У п’ятницю, 2 червня 2017 року, відбудеться «гаряча» телефонна лінія, під час якої на запитання громадян відповідатиме народний депутат України, Артюшенко Ігор Андрійович. Звертатися ї 10.00 до 11.00 за телефоном 0-800-503-508 Всі дзвінки безкоштовні

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу внутрішньої політики, звернень, контролю та організаційної роботи апарату Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області (строково на період відсутності основного працівника)

Докладніше

всі оголошення

Конкурси!

Про головне


Гімн Приазовського району
волог.:

тиск:

вітер:Урядові сайти