Пошукголовна сторінка

             Родючі землі – безцінне, але, нажаль, вичерпне багатство

     17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і  засухами, який оголошений Генеральною Асамблеєю  ООН  у 1994 році після затвердження Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, у країнах які переносять серйозні засухи.Україна приєдналась до Конвенції у 2002 році відповідно до Закону України «Про приєднання України до Конвенції

Організації Об”єднаних Націй про боротьбу з опустелюванняму тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та /або опустелювання, особливо в Африці».

 

        Ми, українці, маємо безцінне багатство, дароване нам природою – родючі землі, здатні не лише задовольняти потреби жителів держави у продуктах харчування, але й приносити країні неабиякі прибутки. За кількістю чорноземів Україна є найбільшою в світі, їх кількість складає 28 млн.га.

        Втім, не слід забувати, що родючість земель неможливо розглядати як раз і назавжди надану їм власність. Вона суттєве змінюється під впливом різних факторів, серед яких наряду з природними велике значення має вплив господарської діяльності людини: застосування агротехнічних та меліоративних заходів, правил обробітку грунтів, заходів для підтримки та поліпшення балансу поживних речовин у грунтах і т.д. І саме помилки у веденні сільського господарства – одна з причин їх опустелювання.

          

                         Ерозія грунтів – недуга, деградація і опустелювання – їх смерть.

    Водна й вітрова ерозія завдає великі шкоди сільському господарству області, адже внаслідок дії ерозійних процесов поступово руйнується та змивається родючий шар грунту, значно погіршується фізіко-хімічні властивості грунтів.

    Найбільш негативно внаслідок дії ерозійних процесів на стан родючості грунтів впливає втрата гумусу-найважливішого показника продуктивності сільськогосподарських угідь.

   Про наслідки згубної дії ерозійних процесів грунтів можливо судити по наступним цифрам: запаси гумусу в 1,5 метровому шарі чорноземів звичайних нееродованих складають 150-200 т/га, в слабозмитих – 120-150, середньозмитих – 80-120, сильно змитих – 50-80 т/га.

   Один з головних факторів, що є причиною розвитку ерозійних  процесів- надмірна сільськогосподарська освоєність і розораність території, порушення екологічно допустимого співвідношення площ ріллі, природних кормових, лісових і водних угідь, що негативно впливає на стійкість агроландшафту. Ці негативні явища обумовлені, перш за все, результатом екстенсивного ведення сільськогосподарського виробництва та недотримання екологічних вимог землекористування.

   Так, загальна площа земель в Україні становить 60,4 млн.га. З них – 70%-42,4 млн. га – землі сільськогосподарського призначення, з яких щорічно обробляється понад 32 млн. га. Для порівняння, у Польщі під сільгоспвиробництво задіяні вдвічі менше площі – 14 млн.га, в Німеччині – 12 млн. га, у Румунії – 9 млн. га.

    В Запорізькій області розораність сільськогосподарських угідь навіть перевищує середній показник по Україні і становить близько 80%. При цьому за даними Інституту землеробства УААН досягнення екологічної рівноваги в агроландшафтах

 

можливе лише за умов, коли частка орних земель у складі сільськогосподарських угідь не перевищує 55-60%.

     Причинами незадовільного захисту грунтів від ерозії, є також розміщення просапних культур на схилах більше 3 градусів, прямокутне розташування полів, слабка захищеність полів лісонасадженнями, відсутність комплексності в проведенні протиерозійних заходів.

     Болючі проблеми збереження родючості сільськогосподарських земель ще більш загострились після проведення розпаювання земль колишніх колективних сільськогосподарських підприємств. Розвиток різних форм власності та господарювання на землі без суворого державного контролю за станом земель, призвели до споживацького ставлення до землі та ігнорування  екологічних вимог в угоду економічним інтересам.

   Роки такого безгосподарського, хижацького ставлення до землі, недодержання науково-обгрунтованих систем землеробства, внесення недостатньої кількості органічних та мінеральних добрив, недосконалість техніки і технологій грунту, низький науково- технічний рівень проектування, будівництва та експлуатації меліоративних систем, не виконання природоохоронних, протиерозійних та інших заходів негативно позначилось на  стані земель. В межах Запорізької області нараховується 1212,7 тис.га еродованих сільськогосподарських угідь (58,1%), з яких рілля складає 1025,4 тис. га, або 57,2% їх загальної кількості. За ступенем еродованості земель слабоеродованих налічується 685,9 тис.га (32,8%), середньо еродованих – 331,2 (15,9%), сильноеродованих- 195,6 тис.га (9,4%).

 

                                        Родючі землі чи пустеля?

 

     У вирішенні питань охорони і відтворення родючості грунтів першочергового значення має комплексний підхід з боку органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади. Фінансовим джерелом для вирішення цих питань є кошти, накопичені від сплати втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

    Стаття 209 Земельного кодексу України визначає вичерпний перелік заходів, на які можуть використовуватись кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва: освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорона земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки.

    У статті 55 Закону України « Про охорону земель» визначено наступний перелік заходів щодо охорони земель і грунтів, здійснення яких фінансується за рахунок місцевих бюджетів. Це, зокрема:

    - реалізація заходів регіональних програм використання та охорони земеь;

    - освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб;

    - поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь;

    - виконання робіт щодо відновлення земель,якщо це відбулося не з вини власників і користувачів земельних ділянок;

    - будівництво та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних і протизсувних споруд;

    - реалізація заходів щодо охорони земель навколо об»єктів поводження з відходами, що використовується для їх збирання, оброблення, утилізації, знешкодження і захоронення відходів, які перебувають у власності територіальних громад;

  • підвищення родючості грунтів відповідно до регіональних програм.

Із переліку природоохоронних заходів затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147, до спрямованих суто на охорону земель можна віднести такі:

  • впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліаративною організацією територій;
  • будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних,гідротехнічних, проти карстових, берегозакрплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об»єкти;
  • проведення агро лісотехнічних заходів на ярах, балках та інших ерозійно небезпечних землях;
  •  рекультивація порушених земель та використання родючого шару грунту під час проведення робітЮ пов»язаних із порушенням земель;
  • засипка і виположування ярів, балок з одночасним їх дренуванням;
  • заходи, пов»язані з створенням захисних лісових насаджень на еродованих землях, вздовж водних об»єктів (в тому числі водойм, магістральних каналів тощо) та полезахисних смуг;
  • терасування крутих схилів;
  • консервація деградованих і забруднених земель;
  • поліпшення малопродуктивних земельних угідь.

   Відповідно до статті 25 Закону України « Про охорону земель» документацією із землеустрою в галузі охорони земель є виключно схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць (район, село, селище, місто), землеволодінь і земле користувань. Інша документація із землеустрою не є документацією в галузі охорони земель.

   На сьогодні по області на спецрахунках місцевих, районних та обласної ради загалом накопичено 10,124 млн.грн. коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. І надзвичайно важливо, щоб у кожній місцевій та районній радах розуміли важливість використання коштів з цих спецрахунків за їх прямим цільовим призначенням.

    Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухами- чудовий привід, аби замислитись над проблемами збереження і відтворення родючості українських земель. Адже, зберегти рідну землю для майбутніх поколоніь, передати її у спадок нащадкам квітучою і багатою – наш святий обов»язок!

 

 

Рада оборони Приазовського району

НАБОР НА ВОИНСКУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ!

Абетка безпеки

Абетка безпеки

Соціальні роліки "Дитина-нагорода за любов" та "Справжні чоловіки"

Абетка безпеки

priazrda_files/bg.jpg

Схема формування екологічної мережі Приазовського району

ДІЮЧИ РЕЧОВИНИ ЛІКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Оголошення

Інвестиційний портал Запорізької області

Інвестиційний портал Запорізької області

Докладніше

Брошура «Україна 1932-1933. Геноцид голодом»

Брошура деталізує історію Голодомору 1932-1933 рр., яку мають знати не лише в Україні, а й у всьому світі, та пояснює, чому Голодомор є геноцидом і чому таким його має визнати світове співтовариство.

Докладніше

Графік проведення «Прямої телефонної лінії» у Межрегіональному управлінні Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Докладніше

Про сприяння у проведенні робіт з наповнення даними Державного земельного кадастру
Докладніше

Увага!Пряма лінія!

Докладніше

всі оголошення

Конкурси!

Про головне


Гімн Приазовського району
волог.:

тиск:

вітер:Урядові сайти