Пошукголовна сторінка

ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ молоді та спорту Приазовської районної державної адміністрації

 

          1.      Відділ молоді та спорту Приазовської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом Приазовської районної  державної  адміністрації,  який  утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації, підпорядковується йому та управлінню молоді, фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації.

 

           2.     Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями та розпорядженнями Запорізької обласної ради, наказами Управління, розпорядженнями голови райдержадміністрації, рішеннями та розпорядженнями Приазовської районної ради, цим положенням.

 

      3.      Основними завданнями відділу є:

          участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері молоді, фізичної культури та спорту;

          визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі установ, закладів фізичної культури й спорту та щодо роботи з молоддю;

          здійснення в межах своїх повноважень контролю за дотриманням актів законодавства з питань молоді та спорту;

          організація в межах своїх повноважень змістовного дозвілля молоді;

          підтримка та сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

          організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

          сприяння  розвитку  олімпійського,  параолімпійського  та дефлімпійського руху;

          забезпечення підготовки і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;                 

          виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури та спорту, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді;

          сприяння міжнародному співробітництву з питань молоді, фізичної культури та спорту;

          сприяння у проведенні роботи з питань реалізації молодіжної політики, розвитку  фізичної  культури  та  спорту  громадським  організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям;

          формування у молоді загальнолюдських цінностей, створення умов для духовного, інтелектуального, творчого зростання особистості та розвитку її патріотичної свідомості;

          проведення консультацій з громадськістю з актуальних питань формування та реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту на районному рівні;

          сприяння в установленому порядку тимчасовому працевлаштуванню студентської молоді;

          організація профорієнтаційної роботи серед молоді, сприяння розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

          участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

 

          4.      Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

          здійснює аналіз стану роботи з молоддю, фізичної культури та спорту в районі, розроблення районних програм їх розвитку, організацію і контроль виконання цих програм;

          здійснює діяльність щодо патріотичного виховання молоді, виявлення, підтримки і розвитку обдарованої молоді;

          організовує проведення змагань, конкурсів, спартакіад, турнірів, виставок, фестивалів, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

           готує пропозиції до проектів  регіональних програм розвитку фізичної культури та спорту, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді;

           здійснює розроблення пропозицій до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді;

          здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань, які належать до компетенції відділу, внесення їх в установленому порядку на розгляд голові райдержадміністрації, Приазовській районній раді, управлінню молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації;

          сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

          координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих

на організацію відпочинку та змістовного дозвілля молоді;

          здійснює разом з органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я молоді, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед молоді;

          забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвиток самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

          здійснює контроль за діяльністю дитячо – юнацької спортивної школи;

          здійснює затвердження положень про змагання та проведення регіональних змагань і навчально-тренувальних зборів у межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури та спорту, реалізацію молодіжної політики;

          формує та затверджує склад збірних команд району з різних видів спорту, визнаних в Україні;

          забезпечує організаційну, фінансову підтримку у межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури та спорту, з підготовки та участі

спортсменів, членів збірних команд району, незалежно від їх підпорядкування в  змаганнях з різних  видів  спорту,  включаючи  проведення  навчально  –тренувальних зборів, відрядження тощо;

          здійснює комплектування складу збірних команд району за видами спорту, забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів;

          забезпечує підтримку в розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», здійснює контроль за їх діяльністю;

          здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань соціального

становлення та розвитку молоді, фізичної культури та спорту, стандартів

спортивної класифікації організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної

спрямованості;

           здійснює вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту, забезпечує проведення методичних і практичних семінарів, конференцій та

інших заходів;

          порушує в установленому порядку клопотання про відзначення представників молоді, спортсменів, тренерів, працівників молодіжної сфери,

сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм

почесних та спортивних звань, грантів Президента України обдарованій молоді;

          надає консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності суб’єктам господарювання;

          сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

          взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;

         сприяє Запорізькому регіональному центру з фізичної культури і спорту

інвалідів «Інваспорт» та його структурним підрозділам;

         забезпечує в межах компетенції здійснення контролю за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, за створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

         здійснює проведення серед населення інформаційної, роз’яснювальної

та пропагандистської роботи, зокрема через засоби масової інформації з питань, що належать до його компетенції;

         здійснює облік спортивних споруд;

         сприяє в межах своїх повноважень тимчасовому працевлаштуванню студентської молоді, організації профорієнтаційної роботи серед молоді;             

         забезпечує проведення заходів щодо розвитку підприємницьких ініціатив молоді;

         забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного  плану  фізкультурно-оздоровчих  та  спортивних  заходів;

         організовує проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, передбачених календарними планами у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

         здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в районі, за використанням

фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з цією метою з районного бюджету;

         сприяє в межах своїх повноважень розвитку установ, які працюють з молоддю;

         залучає молодіжні та дитячі громадські організації до реалізації загальнодержавних, національних, галузевих програм з питань молоді, участі

в суспільних та державотворчих процесах, інтеграції української молоді у

міжнародну спільноту;

          сприяє  в  межах  своїх  повноважень  установленню  зв’язків  з організаціями, установами, фондами, об’єднаннями громадян, діяльність яких спрямована на підтримку молоді та розвиток фізичної культури та спорту;

          вносить пропозиції до проекту районного бюджету;

          забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних

коштів;

          здійснює  розроблення  проектів  розпоряджень  голови райдержадміністрації,  у  визначених  законом  випадках  –  проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подання їх на державну реєстрацію в установленому порядку;

          здійснює підготовку самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації  інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові райдержадміністрації;

          забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу, у разі потреби вживає заходів з усунення причин, що зумовили їх появу, здійснює опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних  рад;

          забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

          забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики

щодо державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;

          здійснює інші, передбачені законодавством України повноваження;

          організовує та бере участь у проведенні спартакіад, конкурсів, турнірів,

виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, зльотів та інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня та фізичного здоров’я дітей і молоді, здійснює заходи з патріотичного виховання молоді;

          вживає в межах своїх повноважень заходи щодо патріотичного виховання молоді, утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно – просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді.

 

          5.      Відділ має право:

          одержувати в установленому законодавством України порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності та їх посадових осіб, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

          залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);               

          користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

          скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу.

 

          6.      Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими  структурними  підрозділами  райдержадміністрації,  органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями.

 

          7.      Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з управлінням молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації та відповідно заступником облдержадміністрації

 

          8.      Начальник відділу:

          здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в відділі, визначає ступінь відповідальності працівників відділу;

          розпоряджається коштами, що передбачені для виконання покладених на відділ завдань і його утримання, у межах затвердженого кошторису;            

         затверджує плани роботи відділу,  дитячо –юнацької спортивної школи;

         розглядає в установленому порядку питання щодо заохочення працівників  відділу  чи  притягнення  їх  до  дисциплінарної відповідальності;

          видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання. Накази начальника відділу, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають загальний характер, підлягають державній реєстрації в Приазовському районному управлінні юстиції  Запорізькій області;

           вживає заходи щодо вдосконалення організації  та підвищення ефективності роботи відділу;

           може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;           

           представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими територіальними органами центральних  органів  виконавчої  влади,  органами  місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

           проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

           забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

           забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі інформації з обмеженим доступом;

          здійснює інші повноваження, визначені законодавством;

          

          9.      У відділі для виконання покладених на нього завдань можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи, персональний склад та положення яких затверджує начальник відділу.

     

     10.     Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів.

     

         11.     Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників відділу та  видатки на утримання відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах виділених асигнувань.

 

          12.    Кошторис доходів і видатків та штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації у межах граничної численності та фонду оплати праці працівників. Бухгалтерський облік здійснюється головним бухгалтером апарату райдержадміністрації.

 

           13.   Відділ є юридичною особою, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

 

Рада оборони Приазовського району

НАБОР НА ВОИНСКУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ!

Абетка безпеки

Абетка безпеки

Соціальні роліки "Дитина-нагорода за любов" та "Справжні чоловіки"

Абетка безпеки

priazrda_files/bg.jpg

Схема формування екологічної мережі Приазовського району

ДІЮЧИ РЕЧОВИНИ ЛІКІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Оголошення

Інвестиційний портал Запорізької області

Інвестиційний портал Запорізької області

Докладніше

Брошура «Україна 1932-1933. Геноцид голодом»

Брошура деталізує історію Голодомору 1932-1933 рр., яку мають знати не лише в Україні, а й у всьому світі, та пояснює, чому Голодомор є геноцидом і чому таким його має визнати світове співтовариство.

Докладніше

Графік проведення «Прямої телефонної лінії» у Межрегіональному управлінні Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Докладніше

Про сприяння у проведенні робіт з наповнення даними Державного земельного кадастру
Докладніше

Увага!Пряма лінія!

Докладніше

всі оголошення

Конкурси!

Про головне


Гімн Приазовського району
волог.:

тиск:

вітер:Урядові сайти